O documento que se pode descargar ou visualizar a continuación, foi aprobado en sesión de Consello Escolar de data do 18 de maio de 2016. O mesmo foi sometido a valoración de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Este é un documento aberto, polo que, as observacións e melloras que sobre mesmo poidan xurdir serán tidas en conta e avaliadas para unha posible incorporación nos vindeiros cursos académicos.

NOF_Cmus_Sup_Vigo_2019(01)