El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus + para el período 2014-2020, que entró en vigor el 1 de enero de 2014.

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.

En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas.

Erasmus + integrará los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción.

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.

O programa Erasmus foi un estandarte europeo da educación e formación que permitiu que máis de 180.000 estudantes ao ano estudasen e/ou traballasen no extranxeiro, permitindo tambén a realización de proxectos de cooperación entre as institucións de ensino superior europeas. Non só estaba dirixido a estudantes, sino tambén a profesores que desexaban ensinar e recibir formación  nos países do Espazo Europeo de Educación Superior e ao personal non docente que desexase recibir formación.

O programa recibiu o seu nome do humanista e teólogo Desiderius Erasmus de Rotterdam (1465-1536) quen viaxóu para traballar e estudar nos máis importantes centros de ensino da época, entre os que se destacan Paris, Lovaina e Cambridge. Ao igual que a persoaxe, o programa Erasmus otorga gran importancia á mobilidade e á ampliación de perspectivas profesionais a través da aprendizaxe. Abandonando o seu destino na Universidade de Basilea, foi un pionero das becas de mobilidade que hoxe levan o seu nome.

Estudos realizados demostran que un período no extranxeiro non só enriquece a vida dos estudantes no terreo académico sino tambén na adquisición de destrezas interculturales e autosuficiencia. Os intercambios do persoal docente e non docente producen os mesmos beneficios, tanto para os participantes como para as instituciones involucradas.

Ademáis das accións de mobilidade, o Programa Erasmus permitiu o traballo cooperativo entre as institucións de ensino superior a través de programas intensivos, networks e proxectos multilaterais.

Poucos programas lanzados por a Unión Europea tiveron unha acollida similar. Cerca dun 90% das universidades europeas participaron en Erasmus e máis 2 millóns de estudantes participaron no programa desde o seu inicio en 1987.

Obxetivos e accións

Erasmus converteuse nun vehículo da modernización do ensino superior en Europa e ha inspirou o proceso de Bolonia.

O obxectivo xeral do Programa é crear un Area de Ensino Superior e fomentar a innovación por toda Europa.

Erasmus é parte do Programa de Aprendizaxe Permanente ( Lifelong Learning Programme ) Europeo desde 2007 e foi cubrindo novas áreas como as prácticas en empresas (transferidas do programa Leonardo da Vinci), formación de persoal e ensino para o persoal de empresas. O Programa busca expandir as súas accións de mobilidade ainda máis lonxe nos anos vindeiros, alcanzando os 3 millóns de estudantes Erasmus no 2012.

As accións apoian:

Para estudantes:

 Para persoal de universidades/institucións de ensino superior:

 Para universidades/institucións de ensino superior:

Para empresas:


As institucións de ensino superior que desexen participar nas accións Erasmus deberán posuir unha Carta Universitaria Erasmus. O obxectivo da Carta é garantizar un alto nivel de calidade en la mobilidade e na cooperación establecendo os principios fundamentais para todas as accións Erasmus que os participantes desexen realizar.

A Comisión Europea é responsable da implementación do programa Erasmus en todas partes e a súa Dirección-Xeral para a Educación e a Cultura coordina as diferentes accións. As mobilidades individuais, tambén chamadas “accións descentralizadas” organízanse a través de axencias nacionais nos 31 países participantes. As accións centralizadas como as networks, os proxectos multilaterais e os premios “Erasmus University Charter” son dirixidos por a Axencia Executiva para a Educación, Audiovisual e Cultura con base en Bruselas.