Procedemento de solicitude de devolución de taxas:

Documentación a presentar

1) Impreso de solicitude de devolución (cuberto e asinado polo interesado/a)  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TAXAS

2 Orixinais e copia dos exemplares de liquidación de prezos públicos/privados correspondentes ós pagamentos efectuados

3) Certificación bancaria da conta na que se solicita o ingreso da cantidade a devolver (o/a  interesado/a ten que ser titular ou cotitular de dita conta)

4) Fotocopia do documento de identidade do interesado/a

5) Documentación acreditativa dos feitos que alega para solicita-la devolución (acreditación de bolseiro/a, etc) de sé-lo caso