seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

PROBA EXTRAORDINARIA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2018/2019

CALENDARIO

DATAS DE DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO SUPERIOR DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019

______________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA OS ASPIRANTES QUE NON  CUMPRAN O REQUISITO (DOG 91, do 12 de maio)
CONVOCATORIA DA PROBA  DE ACCESO ESPECÍFICA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019
ORDEN DE 21 DE NOVEMEBRO DE 2016 POLA QUE SE REGULA A ORDENACIÓN DAS ENISNANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

_______________________________________________________________________________________________________

********  CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA *******

Back to Top